Indsend en anmodning

 • bilka logo føtex logo netto logo br logo carls jr logo starbucks logo
 • salling logo

Nummeret kan findes på faktura eller kontoudtog. Ved 6 cifre forantil 00.

Nummeret kan findes under stregkoden på kortet (13 cifre)

Angiv detaljer om din anmodning. Et medlem af vores supportpersonale vil besvare anmodningen snarest muligt.

Jeg har læst og accepterer privatlivspolitikken. Du kan læse mere om brugen her https://sallinggroup.com/privatlivspolitik/privatlivspolitik-for-salling-group-as/

Tilføj fil eller slip filer her
  Udfyld felterne der kommer frem efter dit valg.
  Udfyldelse af flest mulige oplysninger, vil sikre en hurtigere behandling af jeres spørgsmål.
  salling group business card - købekort

  Jeg erklærer ved min underskrift at være tegningsberettiget for institutionen/virksomheden. Jeg erklærer med min underskrift, at de angivne oplysninger er korrekte. Jeg erklærer med min underskrift at acceptere Salling Groups forretningsbetingelser, samtykkeerklæring og privatlivspolitik.


  Dato:                     Underskreven af:                                     CVR/EAN NR:                

  Forretningsbetingelser

  1. Kortet skal medbringes og scannes ved hvert køb.
  2. Kortet kan anvendes i alle vores mere end 500 butikker i kæderne Netto, føtex, Bilka, A-Z, Starbucks, BR og Carl’s Jr.
  3. Ved hvert køb skal der underskrives en bon, hvoraf det samlede beløb, der vil blive debiteret kontoen, fremgår. En lignende bon uden underskrift samt en bon, hvoraf de enkelte varer, beløb og total fremgår, udleveres til kunden.
  4. For fremskaffelse af kopi af udleverede boner betales kr. 75 pr. stk.
  5. Kontohaver hæfter for alle køb, hvor til kontoens kort er anvendt. Kortene bør derfor opbevares forsvarligt.
  6. Ved bortkomst skal der straks rettes henvendelse til Kontoafdelingen på tlf. 8778 5307 / e-mail konto@sallinggroup.com med oplysning om kontonummer, samt hvilke(t) kort, som er bortkommet.
  7. Overskrides kreditgrænsen vil Salling Group A/S forbeholde sig ret til at spærre hele kontoen, samt opsige denne aftale uden yderligere varsel.
  8. Betalingsbetingelserne er 30 dage fra fakturadato. For at vi kan sikre korrekt og rettidig opdatering af kontoen, skal det, på fakturaen, påførte FIK nummer anvendes til betaling. Såfremt kontohaveren vælger at betale på anden vis (f.eks. via NemKonto), kan vi ikke garantere korrekt og rettidig kreditering af kontoen.
  9. Der kan ikke betales i vores kasser. Enhver betaling i kassen vil blive modsvaret af en kreditnota, og vil således ikke have nogen effekt. Ej heller frigørende virkning i forhold til betaling af udestående fakturaer.
  10. Faktura(er), herunder én faktura pr. køb på EAN (skal være tilmeldt NemHandel) eller en månedsfaktura, sendes til følgende e-mailadresse: _____________________________
  11. Overholdes betalingsbetingelserne ikke, vil Salling Group A/S forbeholde sig ret til at spærre hele kontoen, samt opsige denne aftale uden yderligere varsel.
  12. Betalingspåmindelse(r) sendes til følgende e-mailadresse: _____________________________
  13. Ved udsendelse af betalingspåmindelser pga. overskredet betalingsfrist debiteres kontoen et gebyr på 100 kr. pr. betalingspåmindelse. Den forfaldne saldo forrentes med 1,5 % pr. påbegyndt måned.
  14. Opsigelse af ovenstående aftale kan af kontohaver kun ske ved skriftlig henvendelse.
  15. Kontoafdelingen kan opsige aftalen med den til enhver tid gældende frist fastsat i Lov om betalinger (2 måneder). Saldoen betales da efter betalingsbetingelserne jf. pkt. 8. Ved misligholdelse kan aftalen dog opsiges uden varsel. Saldoen er da straks forfalden til betaling.
  16. For private virksomheder forbeholder Salling Group A/S sig retten til at kræve sikkerhed, herunder bankgaranti eller deponering, for det til enhver tid værende kreditmaksimum. Eventuelle omkostninger for sikkerhedsstillelsen betales af kontohaver.
  17. Ansøger giver ved sin underskrift Salling Group A/S ret til at foretage opslag i eksterne og relevante registre ifm. vurdering af kreditværdigheden.
  18. Ændringer til Salling Groups forretningsbetingelser kan gennemføres med 2 måneders varsel. Hvis kontohaver ikke kan godkende ændringen, skal dette meddeles inden datoen for ændringens ikrafttræden. Ændringer til gunst for kontohaver kan dog gennemføres uden varsel.

  Samtykkeerklæring

  Jeg accepterer, at følgende oplysninger registreres, når mit Salling Group Business Card anvendes:
  1. Virksomhedsoplysninger, navn, e-mailadresse, kortnummer.
  2. Køb af varer og tjenester registreres på bonniveau, dvs. vi opbevarer alle boner og kan således se køb på varelinjeniveau samt dato, tidspunkt og butik.
  Jeg accepterer, at de registrerede oplysninger anvendes fra det tidspunkt, hvor Salling Group Business Card tages i brug, også hvis min registrering af kortet, og denne accept af vilkårene, er sket efter ibrugtagelsen.

  Privatlivspolitik for Salling Group Business Card

  Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

  Vi er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig.

  Du finder vores kontaktoplysninger her:

  Salling Group A/S
  CVR-nr. 35954716
  Rosbjergvej 33
  8220 Brabrand
  www.sallinggroup.com

  Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

  Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

   Ansøgning og oprettelse af købekort
  • Kreditvurdering
  • Udsendelse af kontoudtog, fakturaer, rykkere, mv.
  • Administration af din relation til os som kunde
  • Opfyldelse af krav ifølge lovgivningen, herunder i forhold til bogføring

  Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

  • Indgåelse af aftale om oprettelse af købekort, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(b)
  • Opfyldelse af lovgivningen, herunder bogføringslovgivningen, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(c)
  • Vores legitime interesse i at kunne administrere dine oplysninger som kunde hos os, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(f)

  Kategorier af personoplysninger

  Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

  • Kontaktoplysninger fx navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse
  • Købs- og betalingsoplysninger

  Modtagere eller kategorier af modtagere

  Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:

  • Databehandlere som leverer services til intern databehandling, det kan fx være leverandører af softwareløsninger
  • Databehandlere der behandler data eksternt, det kan fx være hosting af den platform hvorpå hjemmesiden er lagret
  • Revisorer, advokater og andre rådgivere, herunder men ikke begrænset til inkassovirksomhed

  Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

  Vi overfører ikke dine personoplysninger til modtagere i tredjelande.

  Hvor dine personoplysninger stammer fra

  De oplysninger du har afgivet i forbindelse med oprettelse af købekortet samt efterfølgende køb.

  Opbevaring af dine personoplysninger

  Såfremt denne kontrakt ikke er underskrevet og fremsendt til Salling Group A/S inden 30 dage efter ansøgning om modtagelse af kontrakten, sletter vi dine personoplysninger inden 14 dage herefter.

  Såfremt kontrakten indgås, opbevarer vi dine personoplysninger i kontraktens løbetid. Dine personoplysninger slettes 72 måneders efter kontoen lukkes som følge af dokumentationskrav i henhold til bogføringslovgivningen.

  Profilering

  Vi anvender ikke profilering.

  Cookies

  Ved oprettelse af købekort via Bilkas hjemmeside: https://www.bilka.dk/BilkaHomeNavnode/cookies

  Ved oprettelse af købekort via føtexs hjemmeside: https://www.foetex.dk/cookies

  Dine rettigheder

  Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

  Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os her https://gdpr.sallinggroup.com/hc/da.

  Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

  Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

  Ret til berigtigelse (rettelse)

  Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

  Ret til sletning

  I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer. Bemærk, at hvis du beder om at blive slettet, kan vi alligevel være forpligtet til at opbevare visse af dine oplysninger, jf. ovenfor om opbevaring.

  Ret til begrænsning af behandling

  Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

  Ret til indsigelse

  Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

  Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

  Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

  Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

  Klage til Datatilsynet

  Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

  Salling Konto

  Jeg erklærer ved min underskrift at være tegningsberettiget for institutionen/virksomheden. Jeg erklærer med min underskrift, at de angivne oplysninger er korrekte. Jeg erklærer med min underskrift at acceptere Salling Groups forretningsbetingelser, samtykkeerklæring og privatlivspolitik.


  Dato:                     Underskreven af:                                     CVR/EAN NR:                

  Forretningsbetingelser

  1. Kortet skal medbringes og scannes ved hvert køb.
  2. Kortet kan anvendes i Salling, Aarhus og Salling, Aalborg samt på salling.dk.
  3. Ved hvert køb foretaget i Salling Aarhus eller Salling, Aalborg, skal der underskrives en bon, hvoraf det samlede beløb, der vil blive debiteret kontoen, fremgår. En lignende bon uden underskrift, hvoraf de enkelte varer, beløb og total fremgår, udleveres til kunden.
  4. For fremskaffelse af kopi af udleverede boner pålægges kontoen kr. 75 pr. bon.
  5. Kontohaver hæfter for alle køb, hvor til kontoens kort er anvendt. Kortene bør derfor opbevares forsvarligt.
  6. Ved bortkomst skal der straks rettes henvendelse til Kontoafdelingen på tlf. 8778 5307 / e-mail konto@sallinggroup.com med oplysning om kontonummer, samt hvilke(t) kort, som er bortkommet.
  7. Overskrides kreditgrænsen vil Salling Group A/S forbeholde sig ret til at spærre hele kontoen, samt opsige denne aftale uden yderligere varsel.
  8. Betalingsbetingelserne er løbende måned + 30 dage. For at vi kan sikre korrekt og rettidig opdatering af kontoen, skal det, på fakturaen, påførte FIK nummer anvendes til betaling. Såfremt kontohaveren vælger at betale på anden vis (f.eks. via NemKonto), kan vi ikke garantere korrekt og rettidig kreditering af kontoen.
  9. Der ydes 10% rabat på alle Non-Food køb. Der ydes ikke rabat på køb i Salling Bistro, Salling Super, Bageren, Gavekort samt oplevelsesgaver.
  10. Der kan ikke betales i vores kasser samt i kundeservice. Enhver betaling skal ske jf. punkt 8, som er den eneste betalingsform med frigørende virkning i forhold til betaling af udestående fakturaer.
  11. Faktura(er), herunder én faktura pr. køb på EAN (skal være tilmeldt NemHandel) eller en månedsfaktura, sendes til følgende e-mailadresse: _____________________________
  12. Overholdes betalingsbetingelserne ikke, vil Salling Group A/S forbeholde sig ret til at spærre hele kontoen, samt opsige denne aftale uden yderligere varsel.
  13. Betalingspåmindelse(r) sendes til følgende e-mailadresse: _____________________________
  14. Ved udsendelse af betalingspåmindelser pga. overskredet betalingsfrist debiteres kontoen et gebyr på 100 kr. pr. betalingspåmindelse. Den forfaldne saldo forrentes med 1,5 % pr. påbegyndt måned.
  15. Opsigelse af ovenstående aftale kan af kontohaver kun ske ved skriftlig henvendelse.
  16. Kontoafdelingen kan opsige aftalen med den til enhver tid gældende frist fastsat i Lov om betalinger (2 måneder). Saldoen betales da efter betalingsbetingelserne jf. pkt. 8. Ved misligholdelse kan aftalen dog opsiges uden varsel. Saldoen er da straks forfalden til betaling.
  17. For private virksomheder forbeholder Salling Group A/S sig retten til at kræve sikkerhed, herunder bankgaranti eller deponering, for det til enhver tid værende kreditmaksimum. Eventuelle omkostninger for sikkerhedsstillelsen betales af kontohaver.
  18. Ansøger giver ved sin underskrift Salling Group A/S ret til at foretage opslag i eksterne og relevante registre ifm. vurdering af kreditværdigheden.
  19. For at blive medlem skal du give Salling Group A/S samtykke til at modtage markedsføringsmateriale. Du kan til enhver tid tilbagekalde samtykket til at modtage markedsføringsmateriale ved at klikke på afmeldingslinket i en hvilket som helst af de henvendelser, du modtager.
  20. Ændringer til Salling Groups forretningsbetingelser kan gennemføres med 2 måneders varsel. Hvis kontohaver ikke kan godkende ændringen, skal dette meddeles inden datoen for ændringens ikrafttræden. Ændringer til gunst for kontohaver kan dog gennemføres uden varsel.

  Samtykkeerklæring

  Jeg accepterer, at følgende oplysninger registreres, når mit Salling Kontokort anvendes:
  1. Virksomhedsoplysninger, navn, e-mailadresse, kortnummer.
  2. Køb af varer og tjenester registreres på bonniveau, dvs. vi opbevarer alle boner og kan således se køb på varelinjeniveau samt dato, tidspunkt og butik.
  Jeg accepterer, at de registrerede oplysninger anvendes fra det tidspunkt, hvor Salling Group Business Card tages i brug, også hvis min registrering af kortet, og denne accept af vilkårene, er sket efter ibrugtagelsen.

  Privatlivspolitik for Salling Business Card

  Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

  Vi er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig.

  Du finder vores kontaktoplysninger her:

  Salling Group A/S
  CVR-nr. 35954716
  Rosbjergvej 33
  8220 Brabrand
  www.sallinggroup.com

  Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

  Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

   Ansøgning og oprettelse af købekort
  • Kreditvurdering
  • Udsendelse af kontoudtog, fakturaer, rykkere, mv.
  • Administration af din relation til os som kunde
  • Opfyldelse af krav ifølge lovgivningen, herunder i forhold til bogføring

  Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

  • Indgåelse af aftale om oprettelse af købekort, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(b)
  • Opfyldelse af lovgivningen, herunder bogføringslovgivningen, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(c)
  • Vores legitime interesse i at kunne administrere dine oplysninger som kunde hos os, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(f)

  Kategorier af personoplysninger

  Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

  • Kontaktoplysninger fx navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse
  • Købs- og betalingsoplysninger

  Modtagere eller kategorier af modtagere

  Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:

  • Databehandlere som leverer services til intern databehandling, det kan fx være leverandører af softwareløsninger
  • Databehandlere der behandler data eksternt, det kan fx være hosting af den platform hvorpå hjemmesiden er lagret
  • Revisorer, advokater og andre rådgivere, herunder men ikke begrænset til inkassovirksomhed

  Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

  Vi overfører ikke dine personoplysninger til modtagere i tredjelande.

  Hvor dine personoplysninger stammer fra

  De oplysninger du har afgivet i forbindelse med oprettelse af købekortet samt efterfølgende køb.

  Opbevaring af dine personoplysninger

  Såfremt denne kontrakt ikke er underskrevet og fremsendt til Salling Group A/S inden 30 dage efter ansøgning om modtagelse af kontrakten, sletter vi dine personoplysninger inden 14 dage herefter.

  Såfremt kontrakten indgås, opbevarer vi dine personoplysninger i kontraktens løbetid. Dine personoplysninger slettes 72 måneders efter kontoen lukkes som følge af dokumentationskrav i henhold til bogføringslovgivningen.

  Profilering

  Vi anvender ikke profilering.

  Cookies

  https://salling.dk/kundeservice/cookies/

  Dine rettigheder

  Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

  Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os her https://gdpr.sallinggroup.com/hc/da.

  Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

  Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

  Ret til berigtigelse (rettelse)

  Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

  Ret til sletning

  I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer. Bemærk, at hvis du beder om at blive slettet, kan vi alligevel være forpligtet til at opbevare visse af dine oplysninger, jf. ovenfor om opbevaring.

  Ret til begrænsning af behandling

  Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

  Ret til indsigelse

  Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

  Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

  Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

  Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

  Klage til Datatilsynet

  Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

  Ved at trykke Indsend sendes din henvendelse til os, som vi vil besvare hurtigst muligt.

  Du vil modtage en e-mail med sagsnummer.